View Single Post
Cũ 09/05/2014, 12:57 AM   #2 (permalink)
kevin60119
Tu chân tầng 4: Hòa Hợp
 
Hình đại diện của kevin60119
 
Tham gia: 12/08/2012
Bài viết: 47
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 24 lần qua 9 bài viết
Điểm uy tín: 214849
kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng kevin60119 đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

cho ke ty nhe hehehehe
...
...
[3Parts]
scaleUp = 145
scaleMiddle = 67
scaleDown = 64

[BlendFace]
idFaceShape1 = 23
idFaceShape2 = 23
blendFaceShape = 50

[Face]
scaleFaceH = 126
scaleFaceV = 103
idFaceTex = 5

[Faling]
idFalingSkin = 434
idFalingTex = 436

[Forehead]
offsetForeheadH = 113
offsetForeheadV = 105
offsetForeheadZ = 128
rotateForehead = 128
scaleForehead = 128

[YokeBone]
offsetYokeBoneH = 184
offsetYokeBoneV = 181
offsetYokeBoneZ = 127
rotateYokeBone = 124
scaleYokeBone = 111

[Cheek]
offsetCheekH = 133
offsetCheekV = 149
offsetCheekZ = 117
scaleCheek = 108

[Chain]
offsetChainV = 133
offsetChainZ = 143
rotateChain = 102
scaleChainH = 64

[Jaw]
offsetJawH = 172
offsetJawV = 111
offsetJawZ = 128
scaleJawSpecial = 114
scaleJawH = 79
scaleJawV = 114

[Eye]
idThirdEye = 0
idEyeBaseTex = 329
idEyeHighTex = 571
idEyeBallTex = 9
idEyeShape = 33
scaleEyeH = 109
scaleEyeV = 255
rotateEye = 119
offsetEyeH = 133
offsetEyeV = 123
offseteyeZ = 73
scaleEyeBall = 192
scaleEyeH2 = 109
scaleEyeV2 = 255
rotateEye2 = 119
offsetEyeH2 = 133
offsetEyeV2 = 123
offseteyeZ2 = 73
scaleEyeBall2 = 192

[Brow]
idBrowTex = 7
idBrowShape = 352
scaleBrowH = 73
scaleBrowV = 94
rotateBrow = 109
offsetBrowH = 148
offsetBrowV = 192
offsetBrowZ = 140
scaleBrowH2 = 73
scaleBrowV2 = 94
rotateBrow2 = 109
offsetBrowH2 = 148
offsetBrowV2 = 192
offsetBrowZ2 = 140

[Nose]
idNoseTex = 4
idNoseTipShape = 16
scaleNoseTipH = 64
scaleNoseTipV = 87
scaleNoseTipZ = 123
offsetNoseTipV = 179
idNoseBridgeShape = 15
scaleBridgeTipH = 70
offsetBridgeTipZ = 128

[Mouth]
idMouthUpLipLine = 89
idMouthMidLipLine = 86
idMouthDownLipLine = 93
thickUpLip = 103
thickDownLip = 110
scaleMouthH = 64
offsetMouthV = 192
offsetMOuthZ = 128
idMouthTex = 14
offsetCornerOfMouthSpecial = 121
scaleMouthH2 = 64
offsetCornerOfMouthSpecial2 = 121

[Ear]
idEarShape = 21
scaleEar = 128
offsetEarV = 128

[Hair]
idHairModel = 835
idHairTex = 871

[Moustache]
idMoustacheTex = 0
idMoustacheSkin = 0
idGoateeTex = 0

[Color]
colorHair = -1
colorFace = -1
colorEye = -15724528
colorBrow = -15724528
colorMouth = -123124
colorEyeBall = -15724528
colorMoustache = -1

[Body]
bodyID = 2
colorBody = -1
headScale = 110
upScale = 110
waistScale = 100
armWidth = 110
legWidth = 110
breastScale = 100
kevin60119 offline   Trả lời với trích dẫn