PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dự thảo phân công nhiệm vụ trong bang


RongPNam
20/04/2011, 02:49 PM
Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của BLĐ G được quy định trong game (nguồn http://diendan.thegioihoanmy.vn/showthread.php?t=47)
Để cho việc quản lý G chặt chẽ và rõ ràng hơn và cụ thể cho từng vị trí, mình post chủ đề này để cho các thành viên G xem và đóng góp ý kiến cũng như chuẩn bị cho việc bầu lại BLĐ G sắp tới (dự kiến cuối tháng 4/2011).

I/. BANG CHỦ : 01 người
- Phân công các vị trí thành viên BLĐ G
- Quyết định kế hoạch xây dựng, phát triển G phù hợp với tình hình cụ thể.
- Quản lý tổng thể các hoạt động của G khi online.

II/. PHÓ BANG CHỦ : 01 người
- Giúp BC quản lý G theo đúng Bang quy, thay quyền BC khi BC không online để xử lý các hoạt động của G.
- Báo cáo cho BC biết tình hình G, nhất là việc xử lý kỷ luật mem vi phạm bang quy.
- Quản lý và hỗ trợ các Đường chủ hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

III/. ĐƯỜNG CHỦ : 04 người
- Hỗ trợ BC và PBC quản lý G, báo cáo tình hình hoạt động của G cho BC hoặc PBC biết để xử lý thành viên vi phạm bang quy.
- Mỗi ĐC quản lý từ 2 – 3 HC và PT chuyên trách.
- Bổ nhiệm HC để mời mem.
- Trực BLĐ G hỗ trợ mem theo phân công.

IV/. HƯƠNG CHỦ : Chính thức 11 người, 1 vị trí dành cho việc mời mem.
- Giúp BLĐ theo dõi tình hình mem online, báo cáo khen thưởng mem có thành tích, kỷ luật mem vi phạm bang quy.
- Phụ trách một nhóm từ 5 đến 10 thành viên và kiểm tra chéo đối với các thành viên khác.
- Trực tiếp ghi nhận tình hình mem online trong nhóm mình phụ trách. Nhắc nhở mem thực hiện đúng Bang quy và các quy định của G.
- Chủ các PT chuyên trách cụ thể theo từng công việc được phân công.
- Tiếp nhận và phân phối cho thành viên trong nhóm các khoản lương, thưởng của G (nếu có).
- Cùng ĐC trực BLĐ G theo thời gian được phân công.