PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dự thảo Thành lập PT hỗ trợ Farm NL


RongPNam
20/04/2011, 02:55 PM
Ngoài thời gian diệt boss giúp mem làm Q, thì nhu cầu về VK, trang bị tốt cho mem trong G là rất cần thiết, trong khi khả năng tài chính cũng như năng lực của rất nhiều mem không thể tự tìm nguyên liệu hoặc tự chế trang bị cho bản thân! Mình đề nghị G tổ chức PT đi farm NL để về chế tạo VK, trang bị cho mem! Mem được G trang bị cũng phải có trách nhiệm với G, tích cực tham gia các hoạt động của G và cũng phải đăng ký cụ thể, rõ ràng trên một topic của G.
Điều kiện để được nhận trang bị của G :
- Tất cả các thành viên có level từ 70 trở lên không vi phạm Bang qui đều có thể nhận được trang bị của G.
- Bắt buộc phải đăng ký thành viên theo đúng quy định của G (Topic Form đăng ký thông tin cá nhân thành viên Thủy Cốc).
- Phải đăng ký nhận trang bị phù hợp với class nhân vật trên topic đăng ký xin được nhận trang bị của G.
- Mem được nhận trang bị của G phải có trách nhiệm tham gia tất cả các hoạt động của G như nằm trong PT diệt boss làm Q giúp mem khác, tìm NL chế đồ,…
- Trường hợp mem nào nhận xong trang bị của G rồi out G mà không thông báo lý do và không được sự chấp thuận của G thì mem đó vĩnh viễn không bao giờ được nhận trở lại G.
- Tất cả các mem đăng ký nhận trang bị sẽ được BLĐ G họp bàn xem xét và thông báo. Mem được nhận trang bị của G theo yêu cầu sẽ được thông báo cụ thể thời gian và người liên hệ để được nhận trang bị. Mem chưa đủ điều kiện nhận trang bị của G cũng sẽ được thông báo lý do cụ thể. G sẽ cố gắng hết mình để trang bị cho mem đủ tiêu chuẩn nhận trang bị của G trong thời gian sớm nhất có thể.